Onderzoek en zitting

 1. Naar boven

  U krijgt tijdens het vooronderzoek altijd de gelegenheid om uw visie op de zaak te geven. De aangeklaagde zorgverlener overigens ook. Soms is de vooronderzoeker na die gesprekken van mening dat er tussen u en de hulpverlener ruimte bestaat voor overeenstemming. Bijvoorbeeld als het gaat om een reeks van simpele misverstanden. Hij kan dan voorstellen te komen tot een 'minnelijke oplossing'. Zo'n oplossing komt alleen tot stand als beide partijen akkoord zijn met een schriftelijke tekst en die hebben ondertekend. U trekt dan de klacht in en een rechtszitting is overbodig.

 2. Naar boven

  U kunt op ieder moment van de tuchtrechtprocedure uw klacht intrekken. Dit wil niet altijd zeggen dat de klacht niet verder wordt behandeld. Het tuchtcollege heeft de mogelijkheid om de procedure voort te zetten. Dit gebeurt als het college vindt dat de behandeling van algemeen belang is.

  Na afloop van het vooronderzoek zijn er verschillende mogelijkheden:

  • De klacht wordt (vergezeld van de in het onderzoek verzamelde informatie) verwezen naar de zitting van het tuchtcollege.
  • U bent 'niet-ontvankelijk' verklaard in uw klacht. Het tuchtcollege is dan van mening dat de zaak niet verder door haar behandeld kan worden. Bijvoorbeeld omdat u heeft geklaagd over een niet-geregistreerde zorgverlener.
  • De klacht is 'kennelijk ongegrond' of 'van onvoldoende gewicht'. Het tuchtcollege komt dan op basis van de stukken en het vooronderzoek al tot de conclusie dat niet vaststaat dat degene waarover u klaagt verwijtbaar heeft gehandeld. Het college kan ook oordelen dat uw klacht te licht is om te leiden tot een tuchtmaatregel. In beide gevallen zal het tuchtcollege de klacht afwijzen en vindt er geen zitting meer plaats.

 3. Naar boven

  Beide partijen zijn niet verplicht om op de zitting te verschijnen.

 4. Naar boven

  De zittingen van het college zijn openbaar en dus voor publiek en pers toegankelijk.

 5. Naar boven

  Als daarvoor belangrijke redenen zijn, kan de voorzitter besluiten de zitting achter gesloten deuren te houden.

 6. Naar boven

  Tenminste drie weken van tevoren krijgen, zowel de klager als de beklaagde, van het tuchtcollege een uitnodiging voor de zitting. Beide partijen krijgen ruim voor de zittingsdatum de gelegenheid om alle processtukken te bekijken. Daarop bestaat één uitzondering: stukken die de persoonlijke levenssfeer raken van anderen dan de klager of de aangeklaagde, mogen niet door de klager worden ingezien, maar wel door een vertegenwoordiger die advocaat, procureur of arts is.

   

 7. Naar boven

  U (of uw advocaat) heeft net als het college en de aangeklaagde de mogelijkheid getuigen en deskundigen op te roepen.

 8. Naar boven

  Getuigen en deskundigen zijn verplicht om te verschijnen. Via de voorzitter kunt u hen en de aangeklaagde hulpverlener vragen stellen.

 9. Naar boven

  Nee.

 10. Naar boven

  Nee, iedereen moet zijn eigen vervoer regelen.