Hoe ziet de procedure van een regionaal tuchtcollege er uit?

Als eerste beoordeelt de secretaris van het regionaal tuchtcollege of uw klaagschrift voldoet aan de eisen.

Als het klaagschrift voldoet aan de eisen, dan stuurt de secretaris het door naar de aangeklaagde zorgverlener over wie de klacht gaat. Hij kan zich dan schriftelijk tegen de klacht verweren. Daarna beoordeelt de secretaris of partijen de gelegenheid krijgen om nog een keer schriftelijk te reageren.

Als partij krijgt u ook de mogelijkheid om uw standpunt mondeling toe te lichten aan de secretaris of een lid van het college. Als er behoefte is aan een mondeling vooronderzoek, worden beide partijen samen uitgenodigd voor het mondeling vooronderzoek. De secretaris kan tijdens het mondeling vooronderzoek onder meer bekijken of u er samen uit kunt komen (minnelijke oplossing). In dat geval, trekt de klager de klacht in.

Is dat niet het geval, dan verwijst de secretaris de klacht naar de raadkamer van het college of naar een openbare zitting.

De raadkamer bestaat uit een voorzitter die jurist is, en twee leden-zorgverleners met hetzelfde beroep als de aangeklaagde zorgverlener. Bij een behandeling van de klacht in raadkamer zijn de partijen niet aanwezig. Het college beoordeelt de klacht dan op basis van de ingediende stukken.

Het college kan in raadkamer de volgende beslissingen nemen:

  • de klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht. Het tuchtcollege behandelt de klacht dan niet inhoudelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval als klager niet klachtgerechtigd is, niet duidelijk is tegen wie wordt geklaagd, niet duidelijk is waar de klacht over gaat of als de klager klaagt over een zorgverlener die niet BIG-geregistreerd is;
  • de klacht is kennelijk ongegrond. Het tuchtcollege komt dan op basis van het dossier tot de conclusie dat de zorgverlener niet onzorgvuldig heeft gehandeld;
  • de klacht wordt afgewezen omdat deze van onvoldoende gewicht is;
  • de zaak gaat alsnog naar een openbare zitting.

Als de klacht naar een openbare zitting wordt verwezen, dan nodigt de secretaris partijen daarvoor uit. Dit gebeurt tenminste drie weken van te voren.

Tijdens de openbare zitting krijgen partijen de gelegenheid om hun verhaal te doen. Ook zal het college vragen stellen. De secretaris maakt aantekeningen van de zitting.

De uitspraak van het regionaal tuchtcollege volgt uiterlijk twee maanden na de zitting.

De procedure bij het regionaal tuchtcollege is wettelijk geregeld in de artikelen 65 tot en met 72 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de artikelen 4 tot en met 18 Tuchtrechtbesluit BIG.