Klachten tegen Centraal Tuchtcollege

U kunt alleen klagen over de behandeling van de zaak. Niet over de inhoud.

De klachtenregeling van het Centraal Tuchtcollege:

  • Beide partijen mogen alleen klagen over de behandeling van een zaak, niet over de inhoud.

  • De klacht moet binnen zes weken na de einduitspraak schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van het centraal tuchtcollege.

  • De voorzitter van het centraal tuchtcollege kan de klacht afwijzen zonder de klager te horen, als hij vindt dat de klacht naar kennelijk ongegrond of van gering gewicht is.

  • In de overige gevallen stelt de voorzitter de klager in de gelegenheid gehoord te worden. Als de klacht over een van de leden of medewerkers van het tuchtcollege gaat, krijgt diegene ook de gelegenheid om de zaak toe te lichten.

  • De voorzitter van het centraal tuchtcollege maakt een beslissing op de klacht. De voorzitter stelt deze beslissing op schrift, en vermeldt daarbij ook de argumenten die tot de beslissing hebben geleid. De klager en degene op wie de klacht betrekking heeft krijgen een afschrift van de beslissing toegezonden.

  • Als de klacht de voorzitter van het centraal tuchtcollege betreft, wordt de klacht behandeld door een plaatsvervangend voorzitter.

De klachtenregeling van het Centraal Tuchtcollege komt uit artikel 23 van het reglement hieronder.