Berichten over Tuchtrecht onjuist

De stelling in de NRC, NRC-next en verschillende vakbladen dat het tuchtrecht in de Gezondheidszorg een “Strafrecht Light” wordt, en dat er in tuchtzaken van minimum maatregelen wordt uitgegaan is onjuist.

Van mr. J.M. Rowel-van der Linde, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor deGezondheidszorg.

Het Presidium van het Centraal Tuchtcollege heeft in een interne notitie aan zijn leden een
voorstel gedaan om uitspraken zorgvuldiger en uitgebreider te motiveren. Door dit voorstel is
binnen de gezondheidszorg commotie ontstaan. De voorzitter van het Centraal Tuchtcollege
betreurt dit. In de NRC (-next) van 28 mei 2015 wordt gesproken van “strafrecht light” en
minimum maatregelen. Deze voorstelling van zaken is echter onjuist.

Voorstel

Het voorstel van Presidium heeft slechts tot doel de beslissingen van het Centraal
Tuchtcollege zorgvuldiger te motiveren. Daarbij wordt voorgesteld om voortaan te redeneren
vanuit de maatregel van berisping, en in daarvoor in aanmerking komende gevallen de
lichtere maatregel op te leggen. Vakbladen die schrijven dat het de bedoeling is om
“tenminste een berisping” op te leggen hebben het voorstel dan ook onjuist uitgelegd.
Het voorstel van het Presidium is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek van De
Klerk en Olsthoorn. Zij lieten zien dat de motivering voor de keuze van één van beide
maatregelen (waarschuwing of berisping) niet consistent is. De keuze voor een waarschuwing
of een berisping heeft te maken met het onderscheid in de mate van verwijtbaarheid hetgeen
soms moeilijk in woorden is te vatten. De insteek van het voorstel is en blijft: motiveer
zorgvuldiger waarom de keuze voor de zwaardere maatregel van berisping of de lichtere van
waarschuwing wordt gemaakt. Het heeft uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zwaarder zal
worden getild aan tuchtrechteljk verwijtbare zaken en evenmin dat zwaardere maatregelen
zouden moeten worden opgelegd voor bepaalde gedragingen.

Strafrecht light

Ook wordt gesuggereerd dat het tuchtrecht verschuift naar strafrecht (light) maar dit is
evenmin de bedoeling. In het strafrecht is een van de hoofddoelen vergelding, maar dat is
geen doel van het tuchtrecht, dat zich richt op de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het Centraal Tuchtcollege in Den Haag is de hoogste rechtsprekende instantie op het gebied
van tuchtrecht in de zorg. In eerste aanleg worden klachten behandeld door de Regionale
Tuchtcolleges. Het tuchtrecht is alleen van toepassing op BIG-geregistreerden zorgverleners.