Tuchtcollege Groningen zoekt leden-juristen

Bij het Regionaal Tuchtcollege Groningen is plaats voor nieuwe leden-juristen.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen is één van de vijf regionale colleges die zijn belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg ingevolge de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het rechtsgebied bestrijkt de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Aan de behandeling van een zaak wordt doorgaans deelgenomen door de voorzitter-jurist, een lid-jurist en drie leden die behoren tot de volgende categorieën: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige, afhankelijk van de beroepsgroep waartoe de verweerder in de procedure behoort.

Taken

De werkzaamheden van een lid-jurist kunnen als volgt worden omschreven:

  • het deelnemen aan de terechtzittingen van het college;
  • het incidenteel concipiëren van voorbereidende nota’s;
  • het concipiëren van uitspraken van het college;
  • het deelnemen aan of het leiding geven aan vooronderzoeken;
  • het incidenteel verzorgen van jurisprudentiebesprekingen en dergelijke, gericht op kennisbevordering van de leden van het college.

Eisen

Van de leden-juristen wordt verwacht dat zij deelnemen aan ten minste vijf zittingen van het college per jaar. Deze zittingen vinden doorgaans plaats op dinsdagmiddag. Daarnaast komen de andere activiteiten, zoals het incidenteel betrokken zijn bij vooronderzoeken.

Kennis van, affiniteit en ervaring met de toepassing van het gezondheidsrecht strekken tot aanbeveling. In verband met het takenpakket gaat de voorkeur uit naar ervaren leden van de rechterlijke macht of naar anderen die over een vergelijkbare ervaring beschikken. 

Er bestaat een beperkte mogelijkheid om in een opleidingsfunctie te worden benoemd voor hen die nog niet volledig aan de eisen voldoen, maar ten aanzien van wie de verwachting bestaat dat zij dat binnen afzienbare tijd wel zullen doen.

Honorering en benoeming

De honorering geschiedt op basis van vacatiegeld. Onkosten worden vergoed.

Benoeming geschiedt bij koninklijk besluit op aanbeveling van het college voor een periode van zes jaren. Herbenoeming is mogelijk. Tot de benoemingsprocedure behoort een gesprek met een vertegenwoordiging van het college.

Meer informatie

Inlichtingen worden gevraagd bij de voorzitter van het college,

mr. dr. drs. H.L.C. Hermans, tel. 050-5992640, of bij de secretaris, mevrouw mr. L.C. Commandeur, 050-59992641.

Sollicitaties kunnen tot 1 maart 2016 worden gericht tot de voorzitter van het college, Postbus 11444, 9700 CC  Groningen.