Vacature plaatsvervangend voorzitter Groningen

Bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen is plaats voor een plaatsvervangend voorzitter.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen is een van de vijf regionale colleges die zijn belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg ingevolge de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het rechtsgebied bestrijkt de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Aan de behandeling van een zaak wordt doorgaans deelgenomen door de voorzitter-jurist, een lid-jurist en drie leden die behoren tot de volgende categorieën: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige, afhankelijk van de beroepsgroep waartoe de verweerder in de procedure behoort. Het college wordt ter zitting bijgestaan door een secretaris.

Taken

De werkzaamheden van een plaatsvervangend voorzitter kunnen als volgt worden omschreven:

  • het voorzitten van de terechtzittingen van het college;
  • het leiden van de beraadslaging in raadkamer;
  • het concipiëren van uitspraken van het college;
  • het incidenteel concipiëren van voorbereidende nota’s;
  • het incidenteel leiding geven aan vooronderzoeken;
  • het incidenteel verzorgen van jurisprudentiebesprekingen en dergelijke; gericht op kennisbevordering van de leden van het college.

Eisen

Van een plaatsvervangend voorzitter wordt verwacht dat hij/zij ten minste vijf zittingen van het college per jaar voorzit. Deze zittingen vinden doorgaans plaats op dinsdagmiddag. Daarnaast komen de andere activiteiten, zoals het incidenteel betrokken zijn bij vooronderzoeken.

Kennis van, affiniteit en ervaring met de toepassing van het gezondheidsrecht strekken tot aanbeveling. In verband met het takenpakket gaat de voorkeur uit naar ervaren leden van de rechterlijke macht.

Honorering en benoeming

De honorering geschiedt op basis van vacatiegeld. Onkosten worden vergoed.

Benoeming geschiedt bij koninklijk besluit op aanbeveling van het college. Het lidmaatschap eindigt uiterlijk op het moment waarop de zeventigjarige leeftijd is bereikt. Tot de benoemingsprocedure behoort een gesprek met een vertegenwoordiging van het college.

Meer informatie

Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij de voorzitter van het college,

mevrouw mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme, tel. 0613244802, of bij de secretaris, mevrouw mr. L.C. Commandeur, 088-3712562. Sollicitaties kunnen tot 4 januari 2018 worden gericht aan de voorzitter van het college, Postbus 11444, 9700 CC  Groningen.