Klacht van tandarts over collega niet inhoudelijk behandeld

Het regionaal tuchtcollege Den Haag behandelde een klacht van een tandarts tegen een collega uit de maatschap. De klacht wordt niet inhoudelijk behandeld omdat het handelen waarover is geklaagd geen weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg en het tuchtrecht niet bedoeld is om zakelijke conficten op te lossen.

Wat is er aan de hand?

Er is een al langer durend conflict in een maatschap van tandartsen. Daarover wordt gearbitreerd bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en wordt geprocedeerd bij de civiele rechter. Een van de tandartsen, tevens medisch manager en voorzitter van de maatschap, heeft de patiëntendossiers van een ander lid van de maatschap onderzocht en de uitkomst daarvan overgedragen aan het bestuur van de zorginstelling waaraan beiden verbonden zijn.

De klacht

De tandarts wiens patiëntendossiers zijn onderzocht dient een tuchtklacht in tegen de andere tandarts (de medisch manager/voorzitter maatschap): de klacht is onder meer dat de tandarts het onderzoek buiten de klager om heeft verricht en de uitkomsten aan anderen heeft meegedeeld zonder eerst klager te informeren.

Wat vond het college

Het tuchtcollege verklaart de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht. De klacht wordt dus niet inhoudelijk behandeld. De reden is dat geen van de twee tuchtnormen van toepassing is.

De eerste tuchtnorm niet omdat het hier niet gaat om een behandelrelatie; de tweede tuchtnorm evenmin, omdat de gedragingen van de aangeklaagde tandarts zijn verricht als medisch manager en voorzitter van de maatschap en individuele belangen van patiënten niet in het geding zijn geweest.

Het handelen had dus geen weerslag op de individuele gezondheidszorg. Daar komt bij dat het tuchtrecht niet bedoeld is om zakelijke conflicten tussen BIG-beroepsbeoefenaren voor de tuchtrechter uit te vechten: daarvoor dient de civiele rechter dan wel de arbitrage van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg aangezocht te worden.

De strekking van het wettelijk tuchtrecht is erop gericht het vertrouwen van de samenleving in de beroepsuitoefening van degenen die aan het tuchtrecht in de gezondheidszorg zijn onderworpen, te versterken en te borgen; in dit zakelijk geschil tussen de tandartsen van de maatschap komt deze strekking van het tuchtrecht niet tot uitdrukking.  

Tegen de beslissing is ten tijde van de publicatie van dit bericht nog beroep mogelijk. De geanonimiseerde uitspraak vindt u op tuchtrecht.nl.