Klacht over afgifte van een geneeskundige verklaring terecht

Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag verklaart de klacht tegen een tandarts gegrond.

Wat was er aan de hand?

Klager gebruikte sinds 1988 Ventolin als medicatie tegen zijn astma. Voor de in zijn kinderjaren ontstane tandcariës heeft klager de fabrikant van deze medicatie aansprakelijk gesteld. Hierbij gaf hij door middel van een toestemmingsverklaring toestemming aan de fabrikant om medische gegevens op te vragen bij de praktijk van zijn behandelend tandarts. Bij het opvragen van de gegevens door de fabrikant heeft de chef de clinique een verklaring bijgevoegd waarin –  onder meer –  het volgende wordt genoemd:

“(…) U heeft mij telefonisch gevraagd om mijn professionele mening over het feit dat de Ventolin de oorzakelijke reden zou kunnen zijn rondom het cariësproces bij deze patiënt.

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat gebruik van Ventolin bij hem tot deze hoeveelheden cariës heeft geleid. Echter het zou kunnen dat door het gebruik van Ventolin een cariës proces spoediger verloopt. Dit kan ontstaan wanneer de neerslag van het product onvoldoende wordt weggenomen en er is een verhoogde kans op cariës wanneer er sprake is van xerostomie klachten. Echter, deze zijn bij ons nooit gemeld, conform de patiëntgegevens. (…)”

Desgevraagd heeft de tandarts een verklaring afgegeven door de desbetreffende verklaring van de chef de clinique mede te ondertekenen.

De klacht

Klager vindt (onder meer) dat de tandarts deze onjuiste verklaring, zonder de toestemming van klager en op basis van een onjuiste medische anamnese, niet had mogen verstrekken aan de fabrikant. Ook heeft verweerder nooit getracht te informeren naar de juiste medische informatie, ondanks een brief die klager heeft geschreven naar de tandarts.

Wat vond het college?

Het College heeft geoordeeld dat  bij gebreke van een specifieke richtlijn van de KNMT, de richtlijn van de KNMG “Omgaan met medische gegevens” van toepassing is. In deze richtlijn wordt afgeraden dat behandelend artsen geneeskundige verklaringen afgeven ten behoeve van eigen patiënten.

Onder een geneeskundige verklaring wordt een schriftelijke verklaring verstaan die:

  • door een arts is opgesteld ten behoeve van een patiënt die onder behandeling van die arts staat of stond en
  • die een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand bevat en
  • een ander belang dient dan behandeling of begeleiding.

De brief die mede-ondertekend was door de tandarts kan volgens het College gezien worden als een geneeskundige verklaring zoals bedoeld door de KNMG. De toestemming die klager aan de fabrikant had verleend zag alleen op het opvragen van medische gegevens, het betrof geen toestemming voor het afleggen van een medische verklaring of beoordeling. De tandarts had zich dus moeten onthouden van een medische beoordeling zoals weergegeven in de brief. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond. Aan de tandarts is een waarschuwing opgelegd.

Tegen deze beslissing is beroep ingesteld. De volledige beslissing vindt u op tuchtrecht.nl.