Vacature plaatsvervangend voorzitter tuchtcollege Zwolle

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle is op zoek naar een plaatsvervangend voorzitter.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle is een van de vijf regionale colleges die zijn belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg ingevolge de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het rechtsgebied bestrijkt de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Aan de behandeling van een zaak wordt doorgaans deelgenomen door een voorzitter-jurist, een lid-jurist en drie leden die behoren tot de volgende categorieën: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige en physician assistant, afhankelijk van de beroepsgroep waartoe de verweerder in de procedure behoort. Het college wordt ter zitting bijgestaan door een secretaris (eveneens een jurist). Een plaatsvervangend voorzitter kan ook zitting hebben als lid-jurist.

Taken

De werkzaamheden van een plaatsvervangend voorzitter kunnen als volgt worden omschreven:

  • voorzitten van de terechtzittingen van het college;
  • leiden van de beraadslaging in raadkamer;
  • (mede) concipiëren van uitspraken van het college.

Eisen

Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij ten minste tien keer per jaar deelneemt aan een zitting. Een zitting bestaat in beginsel uit maximaal drie zaken, met daarnaast een enkele raadkamerzaak. De hoeveelheid tijd die in een zaak gestoken moet worden varieert, maar kan substantieel zijn. De zittingen vinden plaats op dinsdagmiddag en vrijdagochtend en -middag.

Kennis van, affiniteit en ervaring met de toepassing van het gezondheidsrecht strekken tot aanbeveling. In verband met het takenpakket gaat de voorkeur uit naar ervaren leden van de rechterlijke macht met zowel zittings- als schrijfervaring.

Honorering en benoeming

De honorering geschiedt op basis van vacatiegeld en de werkzaamheden worden geacht in eigen tijd te worden verricht. Reiskosten worden vergoed.

Benoeming geschiedt bij koninklijk besluit op aanbeveling van het college. Tot de benoemingsprocedure behoort een gesprek met een vertegenwoordiging van het college.

Informatie

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter mr. Alex Smit, tel. 06-52856459. Reacties kunnen worden ingezonden vóór 23 december 2018 per e-mail onder bijvoeging van een cv aan al.smit@minvws.nl.