Tandarts geschorst voor het laten vernietigen van patiëntendossiers zonder medeweten en toestemming van patiënten

Eindhoven - Klagers dienden een klacht in tegen de tandarts omdat hij voor klagers onbereikbaar was en ondanks herhaalde verzoeken om hun patiëntendossiers toe te sturen, geen medische informatie heeft verstrekt en de praktijk had gesloten. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt de tandarts een zware maatregel op.

Reden klachten

Verweerder is de tandarts van het gezin van klagers geweest. Klagers zijn overgestapt naar een andere praktijk. Omdat door de opvolgend tandarts tandheelkundige problemen bij klagers werden vastgesteld, is verweerder in 2019 verschillende keren gevraagd om de patiëntendossiers van klagers toe te sturen. Verweerder was op geen enkele manier bereikbaar voor klagers en heeft geen medische informatie verstrekt. Ook bleek de praktijk gesloten te zijn. Later is gebleken dat verweerder als gevolg van huurachterstand begin 2020 de praktijkruimte diende te ontruimen. De deurwaarder heeft met instemming van verweerder de in de praktijkruimte aanwezige patiëntendossiers laten vernietigen.

Standpunt tandarts

Verweerder erkent dat hij de deurwaarder toestemming heeft gegeven om de patiëntendossiers te vernietigen. In die tijd was hij volledig de kluts kwijt door toenemende psychische problemen als gevolg van een depressie. Vervolgens heeft hij zijn praktijkvoering per direct moeten staken als gevolg van een burn-out. De problemen werden zo ernstig dat hij geheel was uitgeschakeld en in die maanden ieder contact met zijn praktijk heeft gemeden. Verweerder was er toen erg slecht aan toe en tot niets meer in staat.

Oordeel tuchtcollege

Een tandarts is wettelijk verplicht een dossier bij te houden over de behandeling van een patiënt en dit dossier ten minste 20 jaar te bewaren. Als een patiënt daarom vraagt, is een tandarts verplicht om gegevens uit het medisch dossier te verstrekken. De gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt als de patiënt daarmee heeft ingestemd. De tandarts heeft zich niet aan deze wettelijke regels gehouden. Hij heeft niet gereageerd op de verzoeken van klagers om medische informatie. Ook heeft hij zonder medeweten en toestemming van klagers hun medische dossiers overgedragen aan derden en meegewerkt aan het laten vernietigen ervan.

Het college is van oordeel dat de tandarts zeer onzorgvuldig heeft gehandeld. Ondanks de mentale toestand waarin de tandarts in 2019-2020 verkeerde, kan hem dit worden aangerekend. Het behoort tot de professionele rol van de tandarts om in het geval er sprake is van psychische problemen, op tijd maatregelen te nemen of hulp te zoeken, en in ieder geval patiëntendossiers veilig te stellen.

De tandarts heeft ter zitting laten blijken dat hij dit inziet. De tandarts geeft zelf aan dat hij nog niet hersteld is van zijn psychische problemen en dat een spoedig herstel niet valt te verwachten. Het college is van oordeel dat gewaarborgd moet worden dat verweerder niet weer als (zelfstandig) tandarts aan de slag gaat voordat hij volledig hersteld en daartoe in staat is.

Opgelegde maatregel

De tandarts wordt geschorst voor een periode van 12 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Gedurende de periode van de onvoorwaardelijke schorsing, kan de tandarts geen patiënten meer behandelen. Het college gaat ervan uit dat vervolgens de voorwaardelijke schorsing verweerder er in de proeftijd van zal weerhouden opnieuw patiënten te gaan behandelen zonder dat hij daartoe weer volledig in staat is. Daarbij komt dat tegen die tijd herregistratie in het BIG-register zal moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als de tandarts kan aantonen dat hij aan alle daartoe gestelde voorwaarden voldoet. Daarvoor zal in elk geval bijscholing noodzakelijk zijn.

De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl en tijdelijk op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl