Jaarverslag over 2022 gepubliceerd

Het jaarverslag 2022 verschijnt als online magazine, met een gedetailleerd cijferoverzicht op de website. De werktitel van dit jaarverslag was ‘De beleving’. Wij constateerden dat we veel weten over hoe beroepsorganisaties van zorgverleners tegen het tuchtrecht aankijken, maar weinig over hoe onze procedure wordt beleefd door degenen die er de hoofdrol in spelen: de klager en de verwerende zorgverlener.

Hoofdthema beleving van de tuchtprocedure
Een aantal mensen die als partij in een (inmiddels afgesloten) tuchtprocedure betrokken zijn geweest, hebben we naar hun ervaringen gevraagd. In het magazine reflecteren twee klagende partijen en een zorgverlener op hun beleving van deze procedure. Het zijn indringende verhalen. De opmerkingen geven stof tot overdenking en verbetering van onze zittingspraktijk en de procedurele afhandeling van klachten. Aan de interviews met deze ‘ervaringsdeskundigen’ is een interview toegevoegd met Willemien Kastelein, jarenlang advocaat-gemachtigde van zorgverleners in tuchtzaken en nu lid-jurist. Haar dubbele perspectief vult de bevindingen van de andere geïnterviewden goed aan.  Voorwoord | Jaarverslag (tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

Gedetailleerde jaarcijfers
Dit jaarverslag geeft de cijfers op hoofdlijnen, gedetailleerde jaarcijfers staan op de website. Daar worden onder andere de cijfers uitgesplitst per beroepsgroep.
Het aantal binnengekomen klachten is gedaald naar minder dan 1000. Sinds 2019 is sprake van een duidelijke trend, waarbij het aantal globaal met een derde is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Naar de oorzaken daarvan is het gissen. De kans op een tuchtklacht is voor de meeste van de (inmiddels bijna 390.000) BIG-geregistreerde zorgverleners klein. Ondanks hun kleine aantal leveren de beslissingen van de tuchtcolleges een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg, door het bevestigen, uitleggen en soms ontwikkelen van zorgvuldigheidsnormen. Opvallend is - ook hier is sprake van een trend - dat over artsen in absolute en relatieve zin veel vaker wordt geklaagd dan over enige andere beroepsgroep, met uitzondering van de gz-psychologen en de psychotherapeuten. Kerncijfers over 2022 | Jaarverslag (tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

Klare taal
Uitspraken van de tuchtcolleges moeten voor een brede kring van betrokkenen en geïnteresseerden helder zijn. Onder de noemer ‘Klare Taal’ zijn de tuchtcolleges hiermee aan de gang gegaan. Directeur Patiëntenzorg MUMC+ Karin Faber leest mee op haar vakgebied. Meer over de mogelijkheden en noodzaak om over complexe onderwerpen op medisch én juridisch terrein begrijpelijk te schrijven in een interview met taalcoach Geerke van der Bruggen.

De tuchtcolleges
De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. Er zijn drie regionale tuchtcolleges in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle. Het Centraal Tuchtcollege te Den Haag behandelt zaken in hoger beroep.