Wanneer gaat een maatregel in?

De opgelegde maatregel gaat in zodra de beslissing onherroepelijk is. Een beslissing van een regionaal tuchtcollege is onherroepelijk als de beroepstermijn van zes weken is verstreken en geen van partijen tegen de beslissing beroep heeft ingesteld.

Als een partij beroep instelt, heeft dit een opschortende werking. Dit betekent dat het opleggen van de maatregel wordt uitgesteld tot nadat de procedure in beroep bij het centraal tuchtcollege is afgerond. Een regionaal tuchtcollege kan bepalen dat een maatregel wel direct van kracht wordt. Dit heet een voorlopige voorziening.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 48 lid 8 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).