Wordt de uitspraak gepubliceerd?

Uitspraken van tuchtcolleges worden de dag na de uitspraak gepubliceerd op Tuchtrecht. Op deze website staan geen namen of andere tot personen of instanties herleidbare concrete gegevens vermeld. 

Een tuchtcollege kan ook in een uitspraak bepalen dat die geanonimiseerd aan een tijdschrift wordt aangeboden ter publicatie. De redactie van het tijdschrift beslist of de uitspraak wordt gepubliceerd.

Daarnaast worden sommige onherroepelijke beslissingen gepubliceerd op www.bigregister.nl, in de Staatscourant en in één of meer dag- of weekbladen in de regio waar de zorgverlener zijn beroep uitoefent. Dit is bepaald in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het gaat hierbij om de volgende maatregelen, ook als die helemaal of gedeeltelijk voorwaardelijk zijn opgelegd: 

  • schorsing van de bevoegdheid om het BIG-beroep uit te oefenen;
  • gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid om het BIG-beroep uit te oefenen;
  • doorhaling van de inschrijving in het BIG-register;
  • binding aan bijzondere voorwaarden om het BIG-beroep uit te oefenen.

Bij oplegging van een berisping of geldboete kan het tuchtcollege in de uitspraak bepalen dat de maatregel wordt gepubliceerd op dezelfde manier als hierboven genoemd onder 'sommige onherroepelijke beslissingen'.  

In bepaalde gevallen wordt de maatregel meteen gepubliceerd, ook als die nog niet onherroepelijk is. Dit is het geval als een regionaal tuchtcollege heeft bepaald dat de maatregel onmiddellijk van kracht wordt, ook als eventueel hoger beroep wordt ingesteld.