Klachten tegen Regionaal Tuchtcollege

U kunt alleen klagen over de behandeling van uw zaak, niet over de inhoud.

 De klachtenregeling van de regionale tuchtcolleges:

 1. Een belanghebbende kan een klacht indienen over:

  • de wijze van gedragen van een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg,
  • de wijze van gedragen van één van de leden van het Regionaal Tuchtcollege,
  • de wijze van gedragen van bij het tuchtcollege werkzame personen, als dit aan het tuchtcollege kan worden toegerekend.

  De klacht kan dus niet gaan over de inhoud van de zaak.

 2. De klacht moet binnen vier weken na de einduitspraak schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van het tuchtcollege. Een klaagschrift moet in het Nederlands worden opgesteld, ondertekend en gedateerd en tenminste bevatten:
  • de naam en het adres van de indiener
  • een omschrijving van de wijze van gedragen waarover geklaagd wordt
  • het kenmerk van de zaak waarop de klacht betrekking heeft.
 3. De voorzitter van het tuchtcollege kan de klacht afwijzen zonder de klager te horen, als hij vindt dat de klacht kennelijk ongegrond of van gering gewicht is.
 4. In de overige gevallen stelt de voorzitter de klager in de gelegenheid gehoord te worden. Als de klacht over een van de leden of medewerkers van het tuchtcollege gaat, krijgt diegene ook de gelegenheid om de zaak toe te lichten. In iedere fase van de klachtbehandeling kan de voorzitter nagaan of afhandeling van de klacht in der minne tot de mogelijkheden behoort.
 5. Als de zaak niet in der minne kan worden afgedaan, maakt de voorzitter van het tuchtcollege binnen zes weken na indiening van de klacht een beslissing. De voorzitter stelt deze beslissing op schrift, en vermeldt daarbij ook de argumenten die tot de beslissing hebben geleid. De klager en degene op wie de klacht betrekking heeft krijgen een afschrift van de beslissing toegezonden.
 6. Als de klacht de voorzitter van het tuchtcollege betreft, wordt de klacht behandeld door een plaatsvervangend voorzitter.

De klachtenregeling van de regionale tuchtcolleges komt uit artikel 15 van het reglement.