Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van een Regionaal Tuchtcollege kunt u in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Om in hoger beroep te gaan moet u een beroepschrift indienen.

Wie kan in hoger beroep

Hoger beroep kan worden ingesteld door:

 • De klager, als zijn klacht is afgewezen of als de klager in de klacht niet-ontvankelijk is verklaard.
 • De aangeklaagde zorgverlener.
 • Een Inspecteur voor de Gezondheidszorg.

Waartegen kunt u hoger beroep aantekenen

U kunt beroep aantekenen tegen een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. Daarmee vraagt u het Centraal Tuchtcollege om een oordeel te vellen over de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. U kunt in hoger beroep geen nieuwe klachten indienen of uw klacht uitbreiden.

Waar kunt u in hoger beroep

U dient een beroepschrift in bij het Regionaal Tuchtcollege dat uw klacht heeft behandeld. Het Regionaal Tuchtcollege stuurt het beroepschrift vervolgens samen met het procesdossier naar het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Hoe gaat u in hoger beroep

 • U stuurt een beroepschrift naar het Regionaal Tuchtcollege dat de uitspraak heeft gedaan.
 • U stuurt het beroepschrift binnen zes weken in. De termijn van zes weken gaat in op de dag na de dag waarop het Regionale Tuchtcollege de beslissing aan u heeft gestuurd.
 • U dient het beroepschrift per post in. Het kan ook per mail, maar dan moet de originele brief zo spoedig mogelijk op het secretariaat van het Regionale Tuchtcollege worden bezorgd.
 • U stuurt twee exemplaren van het beroepschrift in.
 • U vermeldt in het beroepschrift in ieder geval:
  • Uw voor- en achternaam.
  • Tegen welke beslissing het beroep is gericht (nummer, datum, Regionaal Tuchtcollege). Het is handig om een kopie van de beslissing mee te sturen.
  • De reden voor het beroep. Dit betekent dat u schrijft waarom u in beroep komt en tegen welke oordelen in de uitspraak uw beroep is gericht. Dit kan ook na indiening van het beroepschrift. Dan vraagt u het Centraal Tuchtcollege om een nadere termijn voor het indienen van de redenen van het beroep en vermeldt u in het beroepschrift waarom u dat pas later wilt doen.
  • Uw handtekening.
 • U schrijft het beroep in de Nederlandse taal.

Alle vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen staan in het tuchtrechtbesluit.

Wat kost in hoger beroep gaan?

Als u in hoger beroep gaat, betaalt u per 1 april 2019 (opnieuw) € 50,- griffierecht. Als het tuchtcollege u in de uitspraak helemaal of gedeeltelijk gelijk geeft, dan krijgt u het dit bedrag terug.

meer informatie over griffierecht

Verweerschrift in beroep indienen

Heeft uw wederpartij hoger beroep ingesteld, dan stuurt het Centraal Tuchtcollege u het beroepschrift toe. Het informeert u ook over het voeren van verweer in hoger beroep. U kunt zelf verweer voeren of iemand anders vragen dat voor u te doen, bijvoorbeeld een familielid, rechtsbijstandverzekeraar of advocaat.

Verweerschrift in beroep tevens incidenteel beroep

Het kan voorkomen dat een partij die eerder zelf geen beroep had ingesteld, dit bij zijn verweerschrift in beroep alsnog doet. Dit heet incidenteel beroep. 

Verweerschrift in incidenteel beroep

De andere partij mag reageren op dit incidenteel beroep met een verweerschrift in het incidenteel beroep.

Rechtsbijstand

U kunt bij de procedure hulp en advies vragen, bijvoorbeeld van een familielid, een jurist van de rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Zij kunnen dan namens u een beroepschrift indienen of verweer voeren. Een gemachtigde die geen advocaat is heeft een schriftelijke machtiging nodig. Als u klager bent kunt u ook kosteloos de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris van het Ministerie van VWS. Zij kunnen hulp bieden bij het opstellen en formuleren van uw beroepschrift. 

De kosten van rechtsbijstand komen voor uw eigen rekening. Voor informatie over door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket.

Juridische hulp en advies inroepen is niet verplicht. U kunt ook zelf een beroepschrift indienen of verweer voeren en uw standpunten tijdens de zitting mondeling toelichten.