Werkwijze medisch tuchtcollege

Het college toetst of de aangeklaagde gewerkt heeft naar de normen van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Hierbij is het uitgangspunt dat de zorgverlener op hetzelfde niveau functioneert als in Europees Nederland. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met eiland-specifieke mogelijkheden in de praktijk.

Bij de behandeling van een klacht krijgen zowel de klager als de aangeklaagde de kans hun standpunt naar voren te brengen. Het college bekijkt of de zorgverlener verwijtbaar heeft gehandeld. Als dat zo is wordt een klacht gegrond verklaard en kan een waarschuwing, berisping, boete, schorsing of een verbod worden uitgesproken.

De opdracht van het MTCN is het bewaken en bevorderen van de goede gezondheidszorg. Het college kan geen schadevergoedingen toekennen of aansprakelijkheid van een zorgverlener vaststellen. Dat gebeurt via de gewone rechtspraak.