Ik heb een klacht

Bent u niet tevreden over het handelen van een zorgverlener, dan kunt u een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure. Onder aan deze pagina vindt u een schema met het overzicht van de procedure.

Tegen welke zorgverleners kunt u een klacht indienen

U kunt bij het tuchtcollege een klacht indienen tegen een:

 • Arts
 • Tandarts
 • Fysiotherapeut
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Physician assistant
 • Orthopedagoog-generalist
 • Apotheker
 • Psychotherapeut
 • Klinisch Technoloog
 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Geregistreerd-mondhygiënist


Het moet gaan om zorgverleners die zijn geregistreerd in het BIG-register. Bachelor Medisch Hulpverleners en Geregistreerd-mondhygiënist vallen gedeeltelijk onder het tuchtrecht.
Bij geregistreerd-mondhygiënist gaat het om personen met de beroepstitel geregistreerd-mondhygiënist en niet de gewone mondhygiënist.

Waarover kunt u klagen?

Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Verkeerde diagnose of onjuiste behandeling
 • Onvoldoende informatie over de behandeling
 • Afgifte van een onjuiste verklaring of een onjuist rapport
 • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen
 • Schenden van het beroepsgeheim
 • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
 • Seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag

Ook valt onzorgvuldig handelen van een zorgverlener buiten de directe relatie met een patiënt onder het tuchtrecht. Dan moet de gedraging waarover wordt geklaagd wel voldoende weerslag hebben op de uitoefening van de individuele gezondheidszorg.

Meer informatie vindt u in de brochure Klachten over uw zorg

Waar kunt u een klacht indienen

U dient een klacht in bij één van de drie regionale tuchtcolleges. Elk regionaal college heeft een eigen werkgebied. De woonplaats van de aangeklaagde zorgverlener bepaalt welk college bevoegd is. De regionale tuchtcolleges zijn gevestigd in:

 •  Amsterdam
regio Noord-Holland en Zuid-Holland
 •  's Hertogenbosch
regio Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
 •  Zwolle
regio Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland

Hoe kunt u een klacht indienen

U dient de klacht zelf in of laat dat door iemand anders doen, bijvoorbeeld door een familielid, rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat. U dient een klacht in bij het regionaal tuchtcollege dat gevestigd is in de regio waar de aangeklaagde woont. U doet dat via het klaagschriftformulier of per brief. U schrijft de klacht in de Nederlandse taal. Waarover u klaagt moet niet langer dan 10 jaar geleden zijn gebeurd. U vermeldt in ieder geval:

 • Uw naam, voornamen en adres.
 • De functie van de aangeklaagde.
 • De naam, het werkadres en voor zover bekend het woonadres van de aangeklaagde.
 • Uw klacht en de feiten en gronden waarop de klacht berust, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en verdere omstandigheden.
 • Uw handtekening.

Als u de patiënt bent, en u laat zich vertegenwoordigen door iemand anders, dan moet u hem of haar schriftelijk machtigen. Als u een klacht indient over de behandeling van een patiënt en niet gemachtigd bent door de patiënt, dan dient u bovendien in het klaagschrift te vermelden:

 • Naam, adres en geboortedatum van de patiënt.
 • De reden waarom patiënt zelf geen klacht indient.
 • Welke relatie u heeft met de patiënt.
 • Het belang dat u heeft bij het indienen van de klacht.
 • Indien mogelijk de handtekening van de patiënt als blijk van zijn / haar instemming.

Klaagschriftformulier

Het klaagschriftformulier gebruikt u als u een klacht wilt indienen. U kunt ook zelf een brief opstellen. Het tuchtcollege verstuurt post met medische gegevens aangetekend om veiligheids- en privacyredenen. Als u niet in staat bent om de post aan te nemen kunt u deze ophalen bij het postkantoor.

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen en formuleren van uw klaagschrift, dan kunt u, kosteloos, per 1 april 2019 de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris.

Tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris kan naast de hulp bij opstellen en formuleren van uw klaagschrift ook uw vragen over de tuchtklachtprocedure beantwoorden, aangeven of uw klacht tegen de juiste persoon is gericht en adviseren of tuchtrecht de aangewezen route voor uw klacht is.

Contact met tuchtklachtfunctionarissen (onderaan de pagina)

Wat kost het indienen van een klacht?

Voor klachten bij de tuchtcolleges betaalt u per 1 april 2019 € 50,- griffierecht per klacht. Als het tuchtcollege u in de uitspraak helemaal of gedeeltelijk gelijk geeft, dan krijgt u dit bedrag terug.

Als u in hoger beroep gaat, betaalt u opnieuw € 50,- griffierecht.

Meer informatie griffierecht

Rechtsbijstand

U kunt bij de procedure hulp en advies vragen, bijvoorbeeld van een familielid, een jurist van de rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Zij kunnen dan namens u een klacht indienen. Voor een gemachtigde die geen advocaat is moet u een schriftelijke machtiging indienen.

De kosten van rechtsbijstand komen voor uw eigen rekening. Voor informatie over door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket.

Juridische hulp en advies inroepen is niet verplicht. U kunt uw klacht ook zelf indienen en deze tijdens de terechtzitting mondeling toelichten.

Beeld: ©ESTT