Hoe gaat de procedure?

Een procedure begint met het indienen van een klaagschrift. De secretaris van het Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland (MTCN) kijkt of de klacht voldoende duidelijk is en vraagt klager zo nodig de klacht te verhelderen. Dan stuurt de secretaris een afschrift van het klaagschrift aan de aangeklaagde en vraagt hem of haar een verweerschrift in te dienen.

Behandeling door het MTCN

Na ontvangst van het verweerschrift kan het MTCN partijen voor een mondeling vooronderzoek uitnodigen. Verder kan het MTCN, als het oordeelt dat klager niet bevoegd is om te klagen of als het de klacht kennelijk ongegrond vindt, over de zaak beslissen zonder partijen op een zitting te horen. In alle andere gevallen worden partijen uitgenodigd op een zitting te verschijnen en krijgen zij de gelegenheid hun standpunt toe te lichten.

Beslissing

Als een zorgverlener zich niet aan zijn beroepsnormen heeft gehouden, verklaart het MTCN de klacht gegrond. Het MTCN kan in dat geval een maatregel opleggen. Een maatregel is een middel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en heeft niet het doel om te straffen.

Hoger beroep

Tegen beslissingen van het MTCN kunt u in sommige gevallen in hoger beroep gaan. In het onderdeel over hoger beroep op deze website ziet u wanneer dat kan. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelt de zaken in hoger beroep.

Publicatie van de beslissingen

De beslissingen van het MTCN worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website overheid.nl. Daarnaast kan het MTCN, om herhaling van overtreding van de norm door anderen te voorkomen, beslissen dat de uitspraak ook nog ergens anders wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld in een vaktijdschrift. Ook in dat geval wordt de beslissing geanonimiseerd.