Over de tuchtcolleges

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.

Er zijn vijf regionale tuchtcolleges in Nederland, elk met een eigen werkgebied. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep.

Regionale Tuchtcolleges

De regionale tuchtcolleges zijn gevestigd in:

 •  Amsterdam
Noord-Holland, Utrecht
 •  Den Haag
Zuid-Holland, Zeeland
 •  Eindhoven
Noord-Brabant, Limburg
 •  Groningen
Groningen, Friesland, Drenthe
 •  Zwolle
Overijssel, Flevoland, Gelderland

De woonplaats van de aangeklaagde bepaalt welk college bevoegd is. De tuchtcolleges bestaan uit beroepsgenoten van de zorgverlener en juristen.

De procedure

Een procedure begint met het indienen van een klaagschrift bij een regionaal tuchtcollege. Het regionaal tuchtcollege beoordeelt of de zorgverlener zich heeft gehouden aan zijn beroepsnormen. Voordat het college beslist, krijgen de partijen de gelegenheid om schriftelijk en / of mondeling hun standpunt toe te lichten.

Als een zorgverlener zich niet aan zijn beroepsnormen heeft gehouden, verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond. Het kan dan een maatregel opleggen. Een maatregel is een middel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en heeft niet het doel om te straffen.

In hoger beroep

Tegen beslissingen van de regionale tuchtcolleges kunt u in hoger beroep gaan. Het centraal tuchtcollege behandelt de zaken in hoger beroep. Dit college is gevestigd in Den Haag, en is de hoogste rechter in Nederland op dit terrein.

Maatregelen tegen zorgverlener

Een tuchtcollege kan de volgende maatregelen opleggen:

 • Waarschuwing
 • Berisping
 • Geldboete (max. € 4.500,-)
 • Schorsing inschrijving BIG-register (maximaal 1 jaar geschorst, eventueel voorwaardelijk)
 • Gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening
 • Schrapping uit het BIG-register
 • Ontzegging van het recht wederom in het register te worden ingeschreven

Bij opgelegde maatregelen die zwaarder zijn dan een waarschuwing volgt er een publicatie in het BIG-register en in de lokale krant.

College van Medisch Toezicht

De Wet BIG kent naast de tuchtcolleges een College van Medisch Toezicht (CMT) gevestigd in Den Haag. Dit college beoordeelt op voordracht van de Inspecteur voor de Gezondheidszorg of een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige of verpleegkundige) geschikt is om zijn beroep uit te oefenen.

Aan de behandeling van een zaak wordt deelgenomen door twee juristen (waarvan één voorzitter is) en drie leden-artsen, bijgestaan door een secretaris die eveneens jurist is.

Het CMT kan voor de beoordeling van de geschiktheid de beroepsbeoefenaar opdragen mee te werken aan een geneeskundig onderzoek. Het CMT laat dit onderzoek uitvoeren door één of meer artsen, door het CMT aan te wijzen als deskundigen.

Als vast komt te staan dat de beroepsbeoefenaar wegens zijn geestelijke of lichamelijke gesteldheid of wegens zijn gewoonte van drankmisbruik of van misbruik van middelen (als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet) de geschiktheid mist tot het uitoefenen van zijn beroep, al dan niet zonder waarborgen, kan het CMT de volgende maatregelen opleggen:

 • Binding van bijzondere voorwaarden aan de beroepsuitoefening en/of gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen.
 • Schrapping van de BIG-registratie en in dat geval bij wijze van voorlopige voorziening een schorsing die direct van kracht wordt.

Tegen uitspraken van het CMT is beroep mogelijk bij het centraal tuchtcollege. De maatregelen van het CMT die van invloed zijn op de bevoegdheid van de zorgverlener worden gepubliceerd in het BIG-register en zijn te vinden in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd. Het CMT publiceert zijn beslissingen de dag na de uitspraak in geanonimiseerde vorm op tuchtrecht.nl.

Klachtenregeling tuchtcolleges

Als u bezwaar heeft tegen de manier waarop een tuchtcollege of één van zijn leden zich heeft gedragen, kunt u daarover een klacht indienen bij de voorzitter van het desbetreffende tuchtcollege.

De klachtenregeling van de regionale tuchtcolleges staat in artikel 12 van het Reglement van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

In artikel 15 van het Reglement van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg staat de klachtenregeling van het centraal tuchtcollege.